صیادها (۲ تصویر)

‍ ‍ #دختری که باعث وحشت ساواک شده بود#جهاد و #شهادت مختص جنس...
۶

‍ ‍ #دختری که باعث وحشت ساواک شده بود#جهاد و #شهادت مختص جنس...

**#دل_نوشت:و من #گریخته ام و در پی من #صیادها و فرا رویم #دا...
۱

**#دل_نوشت:و من #گریخته ام و در پی من #صیادها و فرا رویم #دا...