صلی_الله_علیک_یاعلی_بن_موسی_الرضا (۲ تصویر)

منت نمیکشیم که درمانمان کنند؛وقتی که هست مشهد اربابمان رضا! ...

منت نمیکشیم که درمانمان کنند؛وقتی که هست مشهد اربابمان رضا! ...

آن که از کفر در آورد مرا ؛مهر تو بود!همه اش زیر سرتوست مسلما...

آن که از کفر در آورد مرا ؛مهر تو بود!همه اش زیر سرتوست مسلما...