صدقه (۲۴۵ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
اَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
اَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا...

#دو_کلمه_حرف_حساب 👆👆دوستان یه پیشنهاد برای دوران قرنطینه. پی...
۱

#دو_کلمه_حرف_حساب 👆👆دوستان یه پیشنهاد برای دوران قرنطینه. پی...

nahj al balagha
۱

nahj al balagha

nahj al balagha

nahj al balagha

nahj al  balagha

nahj al balagha

صدقه پاک

صدقه پاک

نمودار سخاوتمندی مردم ایران بر مبنای صدقه دادن

نمودار سخاوتمندی مردم ایران بر مبنای صدقه دادن

با صدقه...

با صدقه...

وقتی در اواخر شب به چادر خودمان برگشتیم، دیدم یک نفر جای من ...

وقتی در اواخر شب به چادر خودمان برگشتیم، دیدم یک نفر جای من ...

📚 استفاده از اموال جاماندۀ دیگران💠 سؤال: استفاده از مال به ج...

📚 استفاده از اموال جاماندۀ دیگران💠 سؤال: استفاده از مال به ج...

کار برای بنده خدا کار برای خداست.مسجدهای کوچک اما کارهای بزر...
۱

کار برای بنده خدا کار برای خداست.مسجدهای کوچک اما کارهای بزر...

مسجد کوچک اما کارهای بزرگ کمک های مومنانه با محوریت مسجد #کم...
۱

مسجد کوچک اما کارهای بزرگ کمک های مومنانه با محوریت مسجد #کم...

حتی المقدور کمک های مومنانه با محوریت مسجد صورت پذیرد.#کمک ه...

حتی المقدور کمک های مومنانه با محوریت مسجد صورت پذیرد.#کمک ه...

صدقه را فراموش نکنیم مخصوصا در زمانی که به علت ویروس کرونا ب...

صدقه را فراموش نکنیم مخصوصا در زمانی که به علت ویروس کرونا ب...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...