صدام_فاسد (۱ تصویر)

:large_red_circle: تلاش توییتری دختر صدام و بعثی‌ها برای ضدا...

:large_red_circle: تلاش توییتری دختر صدام و بعثی‌ها برای ضدا...