صبحتون‌عشق (۱ تصویر)

و من از طلوععطر گلهای محمدی عشق راعاشقانه چیدم...و در پشت ان...

و من از طلوععطر گلهای محمدی عشق راعاشقانه چیدم...و در پشت ان...