صبحتان_بخیر_و_پر_از_لبخند_خدا (۱ تصویر)

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر لبخندِ خدا در نفسِ صبح عیان استبگذار...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر لبخندِ خدا در نفسِ صبح عیان استبگذار...