شینزو_آبه (۶ تصویر)

#امام_خامنه_ای :صداقت در میان مقامات #آمریکا یی بسیار کمیاب ...

#امام_خامنه_ای :صداقت در میان مقامات #آمریکا یی بسیار کمیاب ...

#امام_خامنه_ای : تجربه تلخ مذاکره با #آمریکا را به هیچ وجه ت...

#امام_خامنه_ای : تجربه تلخ مذاکره با #آمریکا را به هیچ وجه ت...

:heavy_large_circle:️ از #آرکیو_۱۷۰ اوباما تا #گلوبال_هاوک ت...

:heavy_large_circle:️ از #آرکیو_۱۷۰ اوباما تا #گلوبال_هاوک ت...

#شینزو_آبه #رییس_جمهور_ژاپن_شینزو
۱

#شینزو_آبه #رییس_جمهور_ژاپن_شینزو

#شینزو_آبه #رییس_جمهور_ژاپن_شینزو
۲

#شینزو_آبه #رییس_جمهور_ژاپن_شینزو

‌ #امام_خامنه_ای در پاسخ به میانجی گری #شینزو_آبه: ما در حسن...

‌ #امام_خامنه_ای در پاسخ به میانجی گری #شینزو_آبه: ما در حسن...