شیما_بهزاد (۷ تصویر)

بچه که بودمآرزویم این بود بزرگ که شدمتمامِ موزیک هایِ غمگینِ...

بچه که بودمآرزویم این بود بزرگ که شدمتمامِ موزیک هایِ غمگینِ...

:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes:⁦:heavy_black_heart...

:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes:⁦:heavy_black_heart...

....:speaking_head_in_silhouette:اگر شهر مالِ من بوددر هر خی...

....:speaking_head_in_silhouette:اگر شهر مالِ من بوددر هر خی...

اگر شهر مالِ من بود،در هر خیابانش یک بغل فروشی تأسیس میکردم ...
۳

اگر شهر مالِ من بود،در هر خیابانش یک بغل فروشی تأسیس میکردم ...

.اگر شهر مالِ من بود،در هر خیابانش یک بغل فروشی تأسیس میکردم...

.اگر شهر مالِ من بود،در هر خیابانش یک بغل فروشی تأسیس میکردم...

نظرتون دو مورد این عکس و متن؟ :heavy_black_heart:️اگر شهر ما...
۱۱

نظرتون دو مورد این عکس و متن؟ :heavy_black_heart:️اگر شهر ما...

اگر شهر مالِ من بود،در هر خیابانش یک بغل فروشی تأسیس میکردم ...
۱۰

اگر شهر مالِ من بود،در هر خیابانش یک بغل فروشی تأسیس میکردم ...