شیراز_تسلیت (۴ تصویر)

#شیراز_تسلیت

#شیراز_تسلیت

#شیراز_تسلیتاستان هایی ک خطر سیل زدگی دارن مراقب باشن :disap...
۱

#شیراز_تسلیتاستان هایی ک خطر سیل زدگی دارن مراقب باشن :disap...

#شیراز_تسلیت    #گلستان_تسلیت    #لرستان_تسلیت
۳

#شیراز_تسلیت #گلستان_تسلیت #لرستان_تسلیت

‌‌#سیل_سین_ناخوانده_سفره_هفت_سینناگهـــان باران گرفـــت  خشم...
۲۶

‌‌#سیل_سین_ناخوانده_سفره_هفت_سینناگهـــان باران گرفـــت خشم...