شیخ_بهایی (۱۵۲ تصویر)

شخصی بر سفره امیری مهمان بود، دید که در میان سفره . دو کبک ب...

شخصی بر سفره امیری مهمان بود، دید که در میان سفره . دو کبک ب...

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید...

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید...

آرزو...
۵

آرزو...

اگر میخواهی ارزش خویش بدانی، بنگر که به چه چیز دل بسته ای .....

اگر میخواهی ارزش خویش بدانی، بنگر که به چه چیز دل بسته ای .....

طمع وصال گفتی که به کیش ما حرام است!تو بگو که خون عاشق، به ک...
۵

طمع وصال گفتی که به کیش ما حرام است!تو بگو که خون عاشق، به ک...

آنکس که بدم گفت، بدی سیرت اوست و آنکس که مرا گفت نکو خود نیک...
۷

آنکس که بدم گفت، بدی سیرت اوست و آنکس که مرا گفت نکو خود نیک...

هر در که زنم، صاحب آن خانه تویی توهر جا که روم، پرتو کاشانه ...
۱

هر در که زنم، صاحب آن خانه تویی توهر جا که روم، پرتو کاشانه ...

ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺭﻩ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯼﻋﻤﺮﺕ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮﯼﺑ...

ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺭﻩ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯼﻋﻤﺮﺕ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮﯼﺑ...

علم نَبْوَد غیر علم عاشقیمابقی تلبیس ابلیس شقی#شیخ_بهایی

علم نَبْوَد غیر علم عاشقیمابقی تلبیس ابلیس شقی#شیخ_بهایی

در مدرسه جز خون جگر نیست حلالآسوده دلی در آن محال است محال#ش...

در مدرسه جز خون جگر نیست حلالآسوده دلی در آن محال است محال#ش...

دیدم همه جا در صحن و سرایت جایی ننوشته است گنهکار نیاید
۱

دیدم همه جا در صحن و سرایت جایی ننوشته است گنهکار نیاید

ما ز دوست غیر از دوست، مقصدی نمی‌خواهیمحور و جنت ای زاهد! بر...

ما ز دوست غیر از دوست، مقصدی نمی‌خواهیمحور و جنت ای زاهد! بر...

ما ز دوست غیر از دوست، مقصدی نمی‌خواهیمحور و جنت ای زاهد! بر...
۱

ما ز دوست غیر از دوست، مقصدی نمی‌خواهیمحور و جنت ای زاهد! بر...

چون رفت دلِ گمشده‌ام، گفت: بهائی! خوش باش که من رفتم و جان گ...
عکس بلند
۴

چون رفت دلِ گمشده‌ام، گفت: بهائی! خوش باش که من رفتم و جان گ...

گدایان بهر ِ روزیطفل خود را کور میخواهند!طبیبان جملگیخلق را ...
۱

گدایان بهر ِ روزیطفل خود را کور میخواهند!طبیبان جملگیخلق را ...

اگر میخواهی #ارزش خویش را بدانیبنگر که به چه چیز #دل بسته‌ای...
۲

اگر میخواهی #ارزش خویش را بدانیبنگر که به چه چیز #دل بسته‌ای...

خواهد به سَر آید شبِ هجران تو یا نه . . . ؟ 🌷 #شیخ_بهایی #بخ...

خواهد به سَر آید شبِ هجران تو یا نه . . . ؟ 🌷 #شیخ_بهایی #بخ...

✐ای خوش آن روزی که پیشت جان سپارد جان من #شیخ_بهایی

✐ای خوش آن روزی که پیشت جان سپارد جان من #شیخ_بهایی