شکرخدا (۵ تصویر)

@MehrBanooo_2018اگر قرار باشد سفر من در این زندگی زمینی پایا...

@MehrBanooo_2018اگر قرار باشد سفر من در این زندگی زمینی پایا...

اگر قرار باشد سفر من در این زندگی زمینی پایان یابد، در هر کج...
۱

اگر قرار باشد سفر من در این زندگی زمینی پایان یابد، در هر کج...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: گاهی داشت...
۳

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: گاهی داشت...

#غدیر ی ام،#سقیفه ای نیستمدر پی هر#خلیفه ای نیستمخورده گره ب...

#غدیر ی ام،#سقیفه ای نیستمدر پی هر#خلیفه ای نیستمخورده گره ب...

#هم_قدم_باشهدا می گفتی : آب!می خورد و می گفت : #شکرخدا !°می ...
۳

#هم_قدم_باشهدا می گفتی : آب!می خورد و می گفت : #شکرخدا !°می ...

digikala