شهید_یعنی (۳ تصویر)

#شهید_یعنی...:cherry_blossom:۲۲۲هزار شهید دفاع مقدس...۱۷هزار...
۳

#شهید_یعنی...:cherry_blossom:۲۲۲هزار شهید دفاع مقدس...۱۷هزار...

:heavy_black_heart:f..a..t..i:black_heart_suit::#شهید_یعنی.....
۱

:heavy_black_heart:f..a..t..i:black_heart_suit::#شهید_یعنی.....

#شهید_یعنی...:cherry_blossom:امروز وطن معنی غم را فهمیدبا سا...

#شهید_یعنی...:cherry_blossom:امروز وطن معنی غم را فهمیدبا سا...

digikala