شهید_مصطفی_خشخاشی (۱ تصویر)

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ناجا #شهید_مصطفی_خشخاشی فرزند اح...

گرامی باد یاد و خاطر #سرباز_ناجا #شهید_مصطفی_خشخاشی فرزند اح...