شهید_قاسم_سلیمانـے (۶ تصویر)

I #شهید_قاسم_سلیمانـے | 🧡🌱.‏وقتے بہ خاطر محبوبیتش پیشنهاد نا...
۱

I #شهید_قاسم_سلیمانـے | 🧡🌱.‏وقتے بہ خاطر محبوبیتش پیشنهاد نا...

.(سپهبد  #شهید_قاسم_سلیمانـے):.+ترامپ قمار باز من حریف تو هس...

.(سپهبد #شهید_قاسم_سلیمانـے):.+ترامپ قمار باز من حریف تو هس...

#دیدار_آخرهرگز فراموش نخواهیم ڪرد.نہ اشڪ هاے فرمانده راو نہ ...

#دیدار_آخرهرگز فراموش نخواهیم ڪرد.نہ اشڪ هاے فرمانده راو نہ ...

:heavy_check_mark:[قبلہ باقیسٺ فقط قبلہ نما را ڪشتند:broken_...
۱

:heavy_check_mark:[قبلہ باقیسٺ فقط قبلہ نما را ڪشتند:broken_...

[ #شما #شهید_قاسم_سلیمانـے ].گفتـے انتقام خونـ برادر شهیدم ر...
۳

[ #شما #شهید_قاسم_سلیمانـے ].گفتـے انتقام خونـ برادر شهیدم ر...

[  #شهید_قاسم_سلیمانـے ]الان هرکس جای سردارسلیمانی شهید شده ...

[ #شهید_قاسم_سلیمانـے ]الان هرکس جای سردارسلیمانی شهید شده ...