شهید_عباس_آسمیه (۸ تصویر)

سلام رفقای گلم#امروز شهید بزرگوارشهید #جاویدالاثر عباس آسیمه...
۴

سلام رفقای گلم#امروز شهید بزرگوارشهید #جاویدالاثر عباس آسیمه...

گفتم کلید قفل شهادت شکسته استیا انـدر این زمانه، در بـاغ بست...

گفتم کلید قفل شهادت شکسته استیا انـدر این زمانه، در بـاغ بست...

گفتم کلید قفل شهادت شکسته استیا انـدر این زمانه، در بـاغ بست...

گفتم کلید قفل شهادت شکسته استیا انـدر این زمانه، در بـاغ بست...

«بِسـم ِ ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ والصِّـدیقیــن»#صل_الله_ع...

«بِسـم ِ ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ والصِّـدیقیــن»#صل_الله_ع...

. ازش پرسیــدن چرا همیشہ دست به سینہ ای:thinking_face:؟گفت :...
۱

. ازش پرسیــدن چرا همیشہ دست به سینہ ای:thinking_face:؟گفت :...

:diamond_shape_with_a_dot_inside: #مادرش میگفت؛یک بار بهش گف...

:diamond_shape_with_a_dot_inside: #مادرش میگفت؛یک بار بهش گف...

منزل #شهید_عباس_آسمیه#فکر_نو #بسیج #بسیجیان #سپاه #پاسدار #ش...
۱

منزل #شهید_عباس_آسمیه#فکر_نو #بسیج #بسیجیان #سپاه #پاسدار #ش...

حال و هوای منطقه سکونت #شهید_عباس_آسمیه#فکر_نو #بسیج #بسیجیا...
۱

حال و هوای منطقه سکونت #شهید_عباس_آسمیه#فکر_نو #بسیج #بسیجیا...