شهید_روح_اله_سلطانی (۱ تصویر)

لبخندهای دوست من خاطرت که هستمن ماندم او #شهید ‌شد و تونیامد...

لبخندهای دوست من خاطرت که هستمن ماندم او #شهید ‌شد و تونیامد...