شهید_خسرو_عبدالکریمی (۱ تصویر)

#شهید_خسرو_عبدالکریمی #قاری #ایرانی #قرآن #بستن #مدرس #نیروه...

#شهید_خسرو_عبدالکریمی #قاری #ایرانی #قرآن #بستن #مدرس #نیروه...