شهید_خسرو_رستمی (۱ تصویر)

گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتشی #شهید_خسرو_رستمی فرزند ...

گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتشی #شهید_خسرو_رستمی فرزند ...