شهید_حاج_ابراهیم_همّت (۷ تصویر)

هر وقت خواستے ...اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره...

هر وقت خواستے ...اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره...

هر وقت خواستے ...اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره...

هر وقت خواستے ...اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره...

:rose:زندگینامه #شهید_حاج_ابراهیم_همّت :rose::small_orange_d...
۲

:rose:زندگینامه #شهید_حاج_ابراهیم_همّت :rose::small_orange_d...

‍ ‍ :rose:معرفی فرمانده #شهید_حاج_ابراهیم_همّت :rose::rose:ن...
۳

‍ ‍ :rose:معرفی فرمانده #شهید_حاج_ابراهیم_همّت :rose::rose:ن...

هر وقت خواستے ...اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره...

هر وقت خواستے ...اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره...

هر وقت خواستے ...اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره...

هر وقت خواستے ...اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره...

هر وقت خواستے ...اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره...
۳

هر وقت خواستے ...اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره...