شهید_امیرعلی_محمدیان (۳ تصویر)

#خاطرات_شهداشب یلدا بود  قرار شد من و امیرعلی و یکی دیگه از ...

#خاطرات_شهداشب یلدا بود قرار شد من و امیرعلی و یکی دیگه از ...

#یڪ_قدم_تا_محّرمـڪم ڪملباسِ ماه عـزا را بیاوریــــــد ...دار...

#یڪ_قدم_تا_محّرمـڪم ڪملباسِ ماه عـزا را بیاوریــــــد ...دار...

میشوم دلتنگ تو، یادت خرابم میکندبغض خیسم در گلو آهسته آبم می...
۲

میشوم دلتنگ تو، یادت خرابم میکندبغض خیسم در گلو آهسته آبم می...