شهید_آیت_الله_مطهری (۴ تصویر)

لطفاً این متن را دوبار بخوانید!!!#علی_مطهری کیست ؟؟علی مطهری...
۳

لطفاً این متن را دوبار بخوانید!!!#علی_مطهری کیست ؟؟علی مطهری...

به نام خدا..دیروز علی #مطهری نماینده ای که به بی اخلاقی در م...

به نام خدا..دیروز علی #مطهری نماینده ای که به بی اخلاقی در م...

به نام خدانظر به اینکه علی مطهری مجدداً در خصوص نقد رهبری صح...
۱۱

به نام خدانظر به اینکه علی مطهری مجدداً در خصوص نقد رهبری صح...

لطفاً این متن را دوبار بخوانید!!!#علی_مطهری کیست ؟؟علی مطهری...
۴۱

لطفاً این متن را دوبار بخوانید!!!#علی_مطهری کیست ؟؟علی مطهری...