شهیدحمید_سیاهکالی_مرادی (۱ تصویر)

#کلام_شهید خدانکند که حرف زدن و نگاه کردن به نامحرم برایتان ...
۳

#کلام_شهید خدانکند که حرف زدن و نگاه کردن به نامحرم برایتان ...