شهدا_هست_ما_را_نگاهی (۱ تصویر)

خیلی ازآرزوها را برای زندگیِ بعد از دنیاباید گذاشت... #همسفر...

خیلی ازآرزوها را برای زندگیِ بعد از دنیاباید گذاشت... #همسفر...