شناور (۳ تصویر)

#van #kedileri #kediler #شناور #سفید #white #ترکیه #turkey #...

#van #kedileri #kediler #شناور #سفید #white #ترکیه #turkey #...

چقدر #خوب است بودن #آدمهائی که مثل دریا #عمق دارند ؛و ما را ...

چقدر #خوب است بودن #آدمهائی که مثل دریا #عمق دارند ؛و ما را ...

#اقتدار_نظامی#قایق_تندرو#شناور فوق پیشرفته #تندر - شناور تند...

#اقتدار_نظامی#قایق_تندرو#شناور فوق پیشرفته #تندر - شناور تند...