شمس_لنگرودی (۴۶۱ تصویر)

دست های من...برای جست و جوی تو...پیدا شدند...#شمس_لنگرودی
۰

دست های من...برای جست و جوی تو...پیدا شدند...#شمس_لنگرودی

صَبور، مثل درختی کهدر آتش می‌سوزدو‌ توانِ گریختن ندارد .#شمس...
۰

صَبور، مثل درختی کهدر آتش می‌سوزدو‌ توانِ گریختن ندارد .#شمس...

کجای جهان رفته ای نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سویی ریخ...
۰

کجای جهان رفته ای نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سویی ریخ...

در انتظار تو أم در چنان هوایی بیاکه گریز از تو ممکن نباشد......
۲

در انتظار تو أم در چنان هوایی بیاکه گریز از تو ممکن نباشد......

🌵💚چگونه فکر می کنی پنهانی و به چشم نمی آیی؟تو که قطره بارانی...
۰

🌵💚چگونه فکر می کنی پنهانی و به چشم نمی آیی؟تو که قطره بارانی...

صبور ...مثل درختی که در آتش می‌سوزدو توان گریختن ندارد.حیرت‌...
۰

صبور ...مثل درختی که در آتش می‌سوزدو توان گریختن ندارد.حیرت‌...

مرگ در برابرِ توسکوت می کندو می‌اندیشد کاش زندگی بود.#شمس_لن...
۴

مرگ در برابرِ توسکوت می کندو می‌اندیشد کاش زندگی بود.#شمس_لن...

از پوستمصدای تو می‌تراودبر پاهای تو راه می‌رومبا چشم تو شعر ...
۰

از پوستمصدای تو می‌تراودبر پاهای تو راه می‌رومبا چشم تو شعر ...

دست‌های تو تصمیمم بودبایدمی‌گرفتم و دور می‌شدم… #شمس_لنگرودی
۳

دست‌های تو تصمیمم بودبایدمی‌گرفتم و دور می‌شدم… #شمس_لنگرودی

‌انگشتت را به من بدهبر پله‌های دفتر من قدم نهمی‌خواهم گل‌های...
۴

‌انگشتت را به من بدهبر پله‌های دفتر من قدم نهمی‌خواهم گل‌های...

به این جهان به جستجوی کسی نیامده بودمو از جهانبه جستجوی کسی ...
۲

به این جهان به جستجوی کسی نیامده بودمو از جهانبه جستجوی کسی ...

آیا کسی آنقدر دوستت داردکه از جهان نترسی !؟ #شمس_لنگرودی
۰

آیا کسی آنقدر دوستت داردکه از جهان نترسی !؟ #شمس_لنگرودی

ما رویای همیم ،رویاها تمام میشوند بیا به پیکر هم بگریزیم ......
۱

ما رویای همیم ،رویاها تمام میشوند بیا به پیکر هم بگریزیم ......

‌آرام باش عزیزِ منآرام باش...حکایت دریاست زندگی!گاهی درخشش آ...
۲

‌آرام باش عزیزِ منآرام باش...حکایت دریاست زندگی!گاهی درخشش آ...

از گلی که نچیده‌امعطری به سرانگشتم نیستخاری در دل است 💕 #شمس...
۰

از گلی که نچیده‌امعطری به سرانگشتم نیستخاری در دل است 💕 #شمس...

باید زن باشی،تا یاد بگیری، دردهایت را لاک بزنی!...سپیدی تار ...
۱۰

باید زن باشی،تا یاد بگیری، دردهایت را لاک بزنی!...سپیدی تار ...

دست های تو،انگار پرچم های صلح اندبر خرابه روزهای من... #شمس_...
۲

دست های تو،انگار پرچم های صلح اندبر خرابه روزهای من... #شمس_...

هیزم انبارها می‌شدم،به بوی سرانگشت‌های تو بودکه جوانه کردم.چ...
۰

هیزم انبارها می‌شدم،به بوی سرانگشت‌های تو بودکه جوانه کردم.چ...