شفیعی_کدکنی (۲۸۵ تصویر)

مگذر از من...!!ای که در راه تواز هستی گذشتم...#شفیعی_کدکنی
۹

مگذر از من...!!ای که در راه تواز هستی گذشتم...#شفیعی_کدکنی

#شفیعی_کدکنی :قصه ها ماندهمن سوخته را با تو مرو...
۲

#شفیعی_کدکنی :قصه ها ماندهمن سوخته را با تو مرو...

گيريمخنجر حرف تو بر پهلوی باورها نشست؛نوشدارويي...شرابي...شي...

گيريمخنجر حرف تو بر پهلوی باورها نشست؛نوشدارويي...شرابي...شي...

طفلی به نام شادی ، دیری‌ست گم شده‌ است !با چشم‌های روشنِ برا...
۵

طفلی به نام شادی ، دیری‌ست گم شده‌ است !با چشم‌های روشنِ برا...

گیریم ‏خنجر حرف تو ‏بر پهلوی باورها نشست‏نوشدارویی، شرابی، ش...
۲

گیریم ‏خنجر حرف تو ‏بر پهلوی باورها نشست‏نوشدارویی، شرابی، ش...

دیر شد، بازآ که ترسم ناگهان پرپر شود،دسته گل هایی که از شوقِ...

دیر شد، بازآ که ترسم ناگهان پرپر شود،دسته گل هایی که از شوقِ...

دارم سخنی با تو و گفتن نتوانموین دردِ نهان سوز نهفتن نتوانم ...

دارم سخنی با تو و گفتن نتوانموین دردِ نهان سوز نهفتن نتوانم ...

دیر شد، بازآ که ترسم ناگهان پرپر شود،دسته گل هایی که از شوقِ...
۱

دیر شد، بازآ که ترسم ناگهان پرپر شود،دسته گل هایی که از شوقِ...

جهان در لحظه‌ای زیباستاگر این ظلمت و زنگارکه می‌بندد رهِ دید...

جهان در لحظه‌ای زیباستاگر این ظلمت و زنگارکه می‌بندد رهِ دید...

این همیشه‌ها و بیشه‌ها این همه بهار و این همه بهشت این همه ب...
۲

این همیشه‌ها و بیشه‌ها این همه بهار و این همه بهشت این همه ب...

بیرون ز تو نیست آنچه می خواسته امفهرست تمام آرزوهای منی #شفی...

بیرون ز تو نیست آنچه می خواسته امفهرست تمام آرزوهای منی #شفی...

خلوت نشین خاطر دیوانه ی منی.. #شفیعی_کدکنی🍊

خلوت نشین خاطر دیوانه ی منی.. #شفیعی_کدکنی🍊

تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهتمن مست چنانم که شِنُفتن نتوانم...

تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهتمن مست چنانم که شِنُفتن نتوانم...

خلوت نشینِ خاطر‌ِ دیوانه‌یِ منی...♥️☕️🌱 #شفیعی_کدکنی
۱

خلوت نشینِ خاطر‌ِ دیوانه‌یِ منی...♥️☕️🌱 #شفیعی_کدکنی

‌گفتم: ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻍ ار ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪﺵ ؟ﮔﻔﺖ : ﺻﺒﺮﯼ ﺗﺎ ﮐﺮﺍﻥ ﺭﻭ...
۱

‌گفتم: ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻍ ار ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪﺵ ؟ﮔﻔﺖ : ﺻﺒﺮﯼ ﺗﺎ ﮐﺮﺍﻥ ﺭﻭ...

از خویش گریزانم و سوی تو شتابان؛با این همهراهی به وصال تو ند...
۱

از خویش گریزانم و سوی تو شتابان؛با این همهراهی به وصال تو ند...

طفلی به نام شادیدیری است گم شده استبا چشم های روشن براقبا گی...

طفلی به نام شادیدیری است گم شده استبا چشم های روشن براقبا گی...

digikala