شـایع (۲ تصویر)

اینم از زن بودنت که هر روز میخورد و نمیفهمید از کجا میخوردهه...

اینم از زن بودنت که هر روز میخورد و نمیفهمید از کجا میخوردهه...

#شـایعیجـورایی فکـ‌ میـکنم‍ مـانع اشـتی حصـینو‌صـادق ایـن‌بش...
۱۴

#شـایعیجـورایی فکـ‌ میـکنم‍ مـانع اشـتی حصـینو‌صـادق ایـن‌بش...