شعروشاعری (۱ تصویر)

شبهای سرد زمستون وقتی نه برف میادو نه بارون وقتی که تنها و غ...
۱۱

شبهای سرد زمستون وقتی نه برف میادو نه بارون وقتی که تنها و غ...