شعرنو (۷۵۳ تصویر)

امیرحسین قادری هرسینی

امیرحسین قادری هرسینی

.گفت تو مقصری!هروقت خواست بودی، هر وقت نخواست بودی، تو هميشه...
۱۴

.گفت تو مقصری!هروقت خواست بودی، هر وقت نخواست بودی، تو هميشه...

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

‌‌‌#اشکان_اسکندری #شاه_بیت #شعر_فارسی #شعرنو #ایذه #تکست_سنگ...

‌‌‌#اشکان_اسکندری #شاه_بیت #شعر_فارسی #شعرنو #ایذه #تکست_سنگ...

دلنوشته

دلنوشته