شعراهل_بیت (۱ تصویر)

حسین در عرفات است عاشقان بشتابیدحسین راه نجات است عاشقان بشت...
۱

حسین در عرفات است عاشقان بشتابیدحسین راه نجات است عاشقان بشت...