شعراء (۱ تصویر)

حق دوباره کرمی کرد که بیدار شومبا نگاه تو گل فاطمه هشیار شوم...
۰

حق دوباره کرمی کرد که بیدار شومبا نگاه تو گل فاطمه هشیار شوم...