شب_که_شد (۲ تصویر)

#جـان_دلـمشب که می‌شوددر دکان منطــق را ببنـداز در احسـاس بی...

#جـان_دلـمشب که می‌شوددر دکان منطــق را ببنـداز در احسـاس بی...

#شب_که_شد#حمید_هیرادیه‍ آهنگه‍ خوب‍:ghost:   :headphone:   :...
۱

#شب_که_شد#حمید_هیرادیه‍ آهنگه‍ خوب‍:ghost: :headphone: :...