شب_قدر_شب_بیدار_شدن_است_نه_بیدار_ماندن (۱ تصویر)

#شب_قدر:crescent_moon: #شب_قدر_شب_بیدار_شدن_است_نه_بیدار_مان...

#شب_قدر:crescent_moon: #شب_قدر_شب_بیدار_شدن_است_نه_بیدار_مان...