شب_قدر_ایستاده_ها (۱ تصویر)

hamedzamanioriginal                  نه!اینجوریام نیست کهپا ...
۲

hamedzamanioriginal نه!اینجوریام نیست کهپا ...