شب_جمعه_ست (۱ تصویر)

گر مرا هیچ نباشد، نه به دنیا، نه به عقبیچون تو دارم! همه دار...
۳

گر مرا هیچ نباشد، نه به دنیا، نه به عقبیچون تو دارم! همه دار...