شبیخون_بنزینی (۵ تصویر)

آرام آرام به لحظات ملکوتی من خودمم من شما، صبح جمعه فهمیدم ن...

آرام آرام به لحظات ملکوتی من خودمم من شما، صبح جمعه فهمیدم ن...

تصویر لو رفته از اتاق #عملیات_فریب #شبیخون_بنزینی:squared_cl...

تصویر لو رفته از اتاق #عملیات_فریب #شبیخون_بنزینی:squared_cl...

تصویر لو رفته از اتاق #عملیات_فریب #شبیخون_بنزینی
۲

تصویر لو رفته از اتاق #عملیات_فریب #شبیخون_بنزینی

تصویر لو رفته از اتاق فکر #عملیات_فریب #شبیخون_بنزینی
۱

تصویر لو رفته از اتاق فکر #عملیات_فریب #شبیخون_بنزینی

مگه همین وزیر نگفته بود: بنزین گران نمیشود؟؟!!!منتظر گرونی ج...
۴

مگه همین وزیر نگفته بود: بنزین گران نمیشود؟؟!!!منتظر گرونی ج...