شاپور_تهرانی (۴ تصویر)

بخونید متن کوتاه
۱۲

بخونید متن کوتاه

غیراز #تو ندانم که، که را #یاد توان کرد. #شاپور_تهرانی
۵

غیراز #تو ندانم که، که را #یاد توان کرد. #شاپور_تهرانی

چگونه شام فراق تو را به روز آرم............؟که گرچه صبر بُوَ...

چگونه شام فراق تو را به روز آرم............؟که گرچه صبر بُوَ...

اگر دلدار بی مهر است من هم غیرتی دارمگر او رفت از نظر من نیز...

اگر دلدار بی مهر است من هم غیرتی دارمگر او رفت از نظر من نیز...