شاعرانه_طلبه_گرام (۱ تصویر)

...اگر اذن دهیمی‌خواهم اگر اذن دهی یار تو باشمتا صبح فرج عاش...

...اگر اذن دهیمی‌خواهم اگر اذن دهی یار تو باشمتا صبح فرج عاش...