شارل_بودلر (۹ تصویر)

چشمان رازناک شرجی‌اتآبی است، سبز یا خاکستری؟که هی مهربان می‌...
۲۵

چشمان رازناک شرجی‌اتآبی است، سبز یا خاکستری؟که هی مهربان می‌...

من قلب خویش را بین دو احساس متناقض می یابم ؛وحشت از زندگی و ...

من قلب خویش را بین دو احساس متناقض می یابم ؛وحشت از زندگی و ...

باید همیشه مست بود مسئله همین است برای حس نکردنبار سنگین زما...
۱

باید همیشه مست بود مسئله همین است برای حس نکردنبار سنگین زما...

باید همیشه مست بود!مسئله همین است!برای حس نکردنِ بارِ سنگینِ...
۱

باید همیشه مست بود!مسئله همین است!برای حس نکردنِ بارِ سنگینِ...

باید همیشه مست بود!مسئله همین است! برای حس نکردن بار سنگین ز...
۱

باید همیشه مست بود!مسئله همین است! برای حس نکردن بار سنگین ز...

مدام باید مست بودتنها همینباید مست بود تا سنگینیِ رِقت‌بار ز...
۳

مدام باید مست بودتنها همینباید مست بود تا سنگینیِ رِقت‌بار ز...

می‌توانستمبا غروری به بلندای کوهساربه هیچ انگارمابرها ونعره‌...
۴

می‌توانستمبا غروری به بلندای کوهساربه هیچ انگارمابرها ونعره‌...