شادی_نوشت (۱ تصویر)

**#شادی_نوشت:مادرم گفت که عاشق نشوی !! ..گفتم : چشم ! ... " ...

**#شادی_نوشت:مادرم گفت که عاشق نشوی !! ..گفتم : چشم ! ... " ...