سیزدهم_آبان_ماه (۲ تصویر)

سیزدهم آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانش آموز گر...
۲

سیزدهم آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانش آموز گر...

#فردا #سیزدهم_آبان_ماه #یوم_الله  #مرگ_بر_آمریکا#مرگ_بر_آمری...
۱۰

#فردا #سیزدهم_آبان_ماه #یوم_الله #مرگ_بر_آمریکا#مرگ_بر_آمری...