سید_مهدی_موسوی (۲۰۵ تصویر)

وقتی نیستم...برایم جایِ خالی بگذار،کنارِ بوق‌ها و ترافیک‌ها،...
۳

وقتی نیستم...برایم جایِ خالی بگذار،کنارِ بوق‌ها و ترافیک‌ها،...

پاییز آمده‌ست که خود را ببارمت پاییز لفظ دیگرِ «من دوست دارم...

پاییز آمده‌ست که خود را ببارمت پاییز لفظ دیگرِ «من دوست دارم...

شب ناگهان چقدر غم‌انگیز استوقتی در انتظارترین باشی ! #سید_مه...

شب ناگهان چقدر غم‌انگیز استوقتی در انتظارترین باشی ! #سید_مه...

مثل یک زخم کهنه بر سینهرفته‌ای و نمی روی از یاد...عاقبت مرد ...

مثل یک زخم کهنه بر سینهرفته‌ای و نمی روی از یاد...عاقبت مرد ...

خسته اممثل در آغوش کسی جا نشدن#سید_مهدی_موسوی #دخترونه#عکس_پ...

خسته اممثل در آغوش کسی جا نشدن#سید_مهدی_موسوی #دخترونه#عکس_پ...

ساده بودیم و سخت بر ما رفتخوب بودیم و زندگی بد شدآنکه باید ب...

ساده بودیم و سخت بر ما رفتخوب بودیم و زندگی بد شدآنکه باید ب...

کی میدونه اون لحظه ای که #سید_مهدی_موسوی گفت : بگذار تا مویی...
۱۴

کی میدونه اون لحظه ای که #سید_مهدی_موسوی گفت : بگذار تا مویی...

سبزه ها را گره زدم امابا کدام آرزو؟ کدام دلیل؟مثل من ذره ذره...

سبزه ها را گره زدم امابا کدام آرزو؟ کدام دلیل؟مثل من ذره ذره...

سبزه ها را گره زدم به غمتغمِ از صبر بیشتر شده امسالِ تحویلِ ...

سبزه ها را گره زدم به غمتغمِ از صبر بیشتر شده امسالِ تحویلِ ...

❤🍃پایان شب من باشچون جای درنگی نیست؛جز عشق برای ماپایان قشنگ...

❤🍃پایان شب من باشچون جای درنگی نیست؛جز عشق برای ماپایان قشنگ...

:black_heart_suit: ️:leaf_fluttering_in_wind: وقتی نیستم...ب...
۲

:black_heart_suit: ️:leaf_fluttering_in_wind: وقتی نیستم...ب...

به دیدنم که می آییخودت را بیاورکه نگهبان ها ببینندزیبایی از ...

به دیدنم که می آییخودت را بیاورکه نگهبان ها ببینندزیبایی از ...

جهانِ منآغوشی‌ستقدِ ما دو نفر ...! #سید_مهدی_موسوی
۲

جهانِ منآغوشی‌ستقدِ ما دو نفر ...! #سید_مهدی_موسوی

غیر آن چشمهای بی کم و کاست همه چیز جهان زیادی بود  #سید_مهدی...
۳

غیر آن چشمهای بی کم و کاست همه چیز جهان زیادی بود #سید_مهدی...

digikala