سید_مهدی‌_موسوی (۲ تصویر)

که قول داده ای وداده ام قوی باشیمکه قول داده ای و داده ام......

که قول داده ای وداده ام قوی باشیمکه قول داده ای و داده ام......

حال من مثل دودهاے تهران است..ساکت امّا کُشنده و مُهلِکحال تو...

حال من مثل دودهاے تهران است..ساکت امّا کُشنده و مُهلِکحال تو...