سید_علی_صالحی (۵۱۹ تصویر)

مسئولِ نهاییِ آرامش جهان،آغوشِ عجیبِحضرتی به نام زن است..#سی...

مسئولِ نهاییِ آرامش جهان،آغوشِ عجیبِحضرتی به نام زن است..#سی...

دل اگر دل باشد،آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد...#سید_علی_صالح...

دل اگر دل باشد،آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد...#سید_علی_صالح...

من کوچه‌ ی خلوتی را می خواهمبی انتها برای رفتنبی‌ واژه برای ...
۲

من کوچه‌ ی خلوتی را می خواهمبی انتها برای رفتنبی‌ واژه برای ...

چه می شود اگر زندگی، زندگی باشدما آسان باشیمآسمان، وسیع .. آ...

چه می شود اگر زندگی، زندگی باشدما آسان باشیمآسمان، وسیع .. آ...

ﻣﻦ دلم ﯾﻪ ﺟﺎﯼِ آبیِ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زندگیهﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽﺑﮕﻮ اونور ...

ﻣﻦ دلم ﯾﻪ ﺟﺎﯼِ آبیِ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زندگیهﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽﺑﮕﻮ اونور ...

دوست داشتن آخرین داشتهٔ آدمی است،پنجره را باز بگذارید، ما چی...
۲

دوست داشتن آخرین داشتهٔ آدمی است،پنجره را باز بگذارید، ما چی...

#Diyare_kurd‌تو به من آموختیهر کسی لایق نیستکه بمـــــــاند ...

#Diyare_kurd‌تو به من آموختیهر کسی لایق نیستکه بمـــــــاند ...

گاهی؛دلم می خواهدبگذارم بروم بی هرچه آشنا...گوشه ی دوری گمنا...

گاهی؛دلم می خواهدبگذارم بروم بی هرچه آشنا...گوشه ی دوری گمنا...

و من تو را دوست می‌ دارم ...و من تنفس تو را،مگو های راز آلود...
۷

و من تو را دوست می‌ دارم ...و من تنفس تو را،مگو های راز آلود...

در این سرزمینمرا آن‌قدر شکسته‌اندکه دیگر نه سنگ را به یاد می...
۱۵

در این سرزمینمرا آن‌قدر شکسته‌اندکه دیگر نه سنگ را به یاد می...

#elham31و چقدر خوب است...که خداوند تو را فقط برای من آفریده ...
۲

#elham31و چقدر خوب است...که خداوند تو را فقط برای من آفریده ...

کم نيستند شادي‌ها حتي اگر بزرگ نباشند#سید_علی_صالحی

کم نيستند شادي‌ها حتي اگر بزرگ نباشند#سید_علی_صالحی

و چه ارزان مي‌فروشيم لذت با هم بودن راچه زود دير مي‌شودو نمي...

و چه ارزان مي‌فروشيم لذت با هم بودن راچه زود دير مي‌شودو نمي...

#elham31همه می دانند؛من سال هاست چشم به راه کسیسرم به کار کل...
۲

#elham31همه می دانند؛من سال هاست چشم به راه کسیسرم به کار کل...

±🦋نیامدن هزار دلیل مے‌خواست؛           " و آمدن یڪے دلتنگت ب...
۲

±🦋نیامدن هزار دلیل مے‌خواست؛ " و آمدن یڪے دلتنگت ب...

تگش کن ♥️تو یادت نیستولی من خوب به یاد دارمبرای داشتنتدلی را...

تگش کن ♥️تو یادت نیستولی من خوب به یاد دارمبرای داشتنتدلی را...

±🌧شرط دݪ دادن دݪ گرفتن استوگرنھ یڪے بے دݪ مے ماندو دیگرے دو ...

±🌧شرط دݪ دادن دݪ گرفتن استوگرنھ یڪے بے دݪ مے ماندو دیگرے دو ...

ﻣﻦ دلم ﯾﻪ ﺟﺎﯼ آبیِ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زندگیه،ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ؛ ﺑﮕﻮ اون...
۱۲

ﻣﻦ دلم ﯾﻪ ﺟﺎﯼ آبیِ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زندگیه،ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ؛ ﺑﮕﻮ اون...

.با چشم هایت حرف دارممی خواهم ناگفته های بسیاری را برایت بگو...
۱۱

.با چشم هایت حرف دارممی خواهم ناگفته های بسیاری را برایت بگو...