سید_حسین_آقا_میری (۲ تصویر)

شیطان کمال دروغین را به جای کمال حقیقی جلوه میدهد.سقوط و تنز...

شیطان کمال دروغین را به جای کمال حقیقی جلوه میدهد.سقوط و تنز...

#انسان#شیطان#فطرت#سید_حسین_آقا_میریراه های ارتباطی:کانال تلگ...

#انسان#شیطان#فطرت#سید_حسین_آقا_میریراه های ارتباطی:کانال تلگ...