سیدعلی_صالحی (۳۴۴ تصویر)

با آن که هیچ رَدی از تاریکی‌ نیستاما دنیابدجوری شب است.#سیدع...

با آن که هیچ رَدی از تاریکی‌ نیستاما دنیابدجوری شب است.#سیدع...

من از میان همه ی شمامنتظر کسی بودم که نیامد!#سیدعلی_صالحی   ...

من از میان همه ی شمامنتظر کسی بودم که نیامد!#سیدعلی_صالحی ...

دلتنگی آغوشت... رهایم نمی کند،به راستی...عشق بزرگترین آرامش ...
۳۲

دلتنگی آغوشت... رهایم نمی کند،به راستی...عشق بزرگترین آرامش ...

وقتی به تو فکر می‌کنمتازه می‌فهمم چقدر بسیارم منبه این‌همه ا...
۳

وقتی به تو فکر می‌کنمتازه می‌فهمم چقدر بسیارم منبه این‌همه ا...

.من اقرار میکنم شب را فقط به احترام صبح دوست میدارم . من اقر...
عکس بلند

.من اقرار میکنم شب را فقط به احترام صبح دوست میدارم . من اقر...

همگان به جست‌ و جوی خانه می‌گردندمن کوچه‌ خلوتی را می‌خواهمب...
۲۴

همگان به جست‌ و جوی خانه می‌گردندمن کوچه‌ خلوتی را می‌خواهمب...

‌چترت را کنار ایستگاهی در مِه فراموش کنخیس و خسته به خانه بی...
۲۱

‌چترت را کنار ایستگاهی در مِه فراموش کنخیس و خسته به خانه بی...

من با چشمانِ تواندوهِ آزادیِ هزار پرندهٔ بیراه راگریسته بودم...
۲

من با چشمانِ تواندوهِ آزادیِ هزار پرندهٔ بیراه راگریسته بودم...

ولی هر صبحمی تواند اینگونه آغاز نشودهر صبح می تواند تداوم نب...
۲

ولی هر صبحمی تواند اینگونه آغاز نشودهر صبح می تواند تداوم نب...

‌حالا سالهاست که ديگر هيچ نامه‌ای به مقصد نمی‌رسد. حالا بعد ...

‌حالا سالهاست که ديگر هيچ نامه‌ای به مقصد نمی‌رسد. حالا بعد ...

همه چيز درست خواهد شد بالاخره انعکاسِ چاقو را فراموش خواهيم ...
۱

همه چيز درست خواهد شد بالاخره انعکاسِ چاقو را فراموش خواهيم ...

اگر عشقآخرین عبادت ما نیستپس آمده‌ایم اینجابرای کدام درد بی‌...

اگر عشقآخرین عبادت ما نیستپس آمده‌ایم اینجابرای کدام درد بی‌...

سلام، حال همهء ما خوب است،ملالی نیست جز گم‌شدن گاه‌به‌گاه خی...

سلام، حال همهء ما خوب است،ملالی نیست جز گم‌شدن گاه‌به‌گاه خی...

میان ماندن و نماندنفاصله تنها یک حرف ساده بوداز قول منبه بار...

میان ماندن و نماندنفاصله تنها یک حرف ساده بوداز قول منبه بار...

همه‌ی مافقط حسرت بی‌پایان یکاتفاق ساده‌ایمکه جهان را بی‌جهت،...
۱

همه‌ی مافقط حسرت بی‌پایان یکاتفاق ساده‌ایمکه جهان را بی‌جهت،...

همهء مافقط حسرت بی‌پایان یکاتفاق ساده‌ایمکه جهان را بی‌جهت،ی...

همهء مافقط حسرت بی‌پایان یکاتفاق ساده‌ایمکه جهان را بی‌جهت،ی...

نیامدن  هزار دلیل می‌خواست و آمدن، یکی! دلتنگت بودم.. #سیدعل...

نیامدن هزار دلیل می‌خواست و آمدن، یکی! دلتنگت بودم.. #سیدعل...