سیدعلی_رکن_الدین (۲ تصویر)

.شبیه بوسه ای هستم مردد بینِ دین و دلحلالِ مذهبِ عشقم! حرامِ...

.شبیه بوسه ای هستم مردد بینِ دین و دلحلالِ مذهبِ عشقم! حرامِ...

راه کج بود نشد تا به دیارم برسمفال من خوب نیامد که به یارم ب...

راه کج بود نشد تا به دیارم برسمفال من خوب نیامد که به یارم ب...