سیدعلی (۲۶۳ تصویر)

تحریف سخنان رهبرانقلاب با هوش مصنوعی...

تحریف سخنان رهبرانقلاب با هوش مصنوعی...

به سیدعلی برسانید...

به سیدعلی برسانید...

عموپورنگ و عیادت از رهبری
۳

عموپورنگ و عیادت از رهبری

جان‌بخش بود باد #بهارش به کوه و دشتهر جا گذشت سبزه بجنبید و ...
۵

جان‌بخش بود باد #بهارش به کوه و دشتهر جا گذشت سبزه بجنبید و ...

عشقم...

عشقم...

لطفا همه در پویش شرکت کنید لطفا همه در پست های خود بگذاریدفی...

لطفا همه در پویش شرکت کنید لطفا همه در پست های خود بگذاریدفی...

@madahi.aksmazhabi#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمام...

@madahi.aksmazhabi#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمام...

@madahi.aksmazhabi#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمام...
۲

@madahi.aksmazhabi#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمام...

@madahi.aksmazhabi#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمام...

@madahi.aksmazhabi#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمام...

@SARDARSOLEYMANI#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمامه ...
۲

@SARDARSOLEYMANI#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمامه ...

@madahi.aksmazhabi#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمام...

@madahi.aksmazhabi#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمام...

@madahi.aksmazhabi#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمام...

@madahi.aksmazhabi#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمام...

@SARDARSOLEYMANI#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمامه ...

@SARDARSOLEYMANI#رهبر #امام #امام_حسین #حرم #سید_علی #عمامه ...