سیاه_سفید (۱۹۵۷ تصویر)

سخت نگریم از پا میندازتت ولی درکل حق با توعع باید اینجوری با...

سخت نگریم از پا میندازتت ولی درکل حق با توعع باید اینجوری با...

‏من بلدم چجوری حال خودمو خوب کنمولی منتظر بودم ببینم تو هم ت...
۲۱

‏من بلدم چجوری حال خودمو خوب کنمولی منتظر بودم ببینم تو هم ت...

کاش‌دَست‌دوستی‌هَرگزنمیدادی‌به‌من؛آرزوی‌وَصل‌اَزبیمِ‌جدایی‌ب...

کاش‌دَست‌دوستی‌هَرگزنمیدادی‌به‌من؛آرزوی‌وَصل‌اَزبیمِ‌جدایی‌ب...

تیلور سویفت❤️#Taylor_Swift#سیاه_سفید#BEAUTIFUL

تیلور سویفت❤️#Taylor_Swift#سیاه_سفید#BEAUTIFUL

شاد باشین😂😂😂#turk #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشت...

شاد باشین😂😂😂#turk #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشت...

اِنگآربِ‌دُنیآعآمَدع‌بود‌کٌلَن‌گندبِزَنع‌بِ‌هَمع‌چی=|#ᶠᣕᐪᵂ≤☕...
۱

اِنگآربِ‌دُنیآعآمَدع‌بود‌کٌلَن‌گندبِزَنع‌بِ‌هَمع‌چی=|#ᶠᣕᐪᵂ≤☕...

َآبنبآتی‌ازدروغ‌کِ‌میتوآنَدمزع‌‌زهرمارِحقیقت‌رآبپوشآنَد!:]#ᶠ...

َآبنبآتی‌ازدروغ‌کِ‌میتوآنَدمزع‌‌زهرمارِحقیقت‌رآبپوشآنَد!:]#ᶠ...

اینو‌بفهمیدکِ‌بعضیاتو‌زندگیتون‌فقط‌یِع‌مآنع‌دیدبرآی‌نگآع‌کرد...

اینو‌بفهمیدکِ‌بعضیاتو‌زندگیتون‌فقط‌یِع‌مآنع‌دیدبرآی‌نگآع‌کرد...

مَحکوم‌بِ‌دَفن‌شُدَن‌تٌو‌سیآه‌چآلع‌هآیِ‌پوچِ‌ذهن!#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇...

مَحکوم‌بِ‌دَفن‌شُدَن‌تٌو‌سیآه‌چآلع‌هآیِ‌پوچِ‌ذهن!#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇...

عآیامفهومِ‌زندگي‌این بودکِ‌عآدم‌شاهدرجآلع‌بازي‌یك‌دصتع‌‌شیآر...

عآیامفهومِ‌زندگي‌این بودکِ‌عآدم‌شاهدرجآلع‌بازي‌یك‌دصتع‌‌شیآر...

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

۱: اگه داشتم باشه میزارم برات 😐۲: گذاشتم قبلا خیلی تو پستای ...
۴

۱: اگه داشتم باشه میزارم برات 😐۲: گذاشتم قبلا خیلی تو پستای ...

حتما که نباید بمیریم تا مرده باشیم.#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒...
۷

حتما که نباید بمیریم تا مرده باشیم.#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒...

ɪ ˡᴏᵛᵉ ᵘ ᴛᵒ ᴛʰᴇ ᵉⁿᴅ ᴏғ ᵗʜᴇ ʷᴏʳˡᴅدوست دارم تا آخرِ دنیا!!!#ᶠᣕ...

ɪ ˡᴏᵛᵉ ᵘ ᴛᵒ ᴛʰᴇ ᵉⁿᴅ ᴏғ ᵗʜᴇ ʷᴏʳˡᴅدوست دارم تا آخرِ دنیا!!!#ᶠᣕ...

‏- ᐪᐡ ᣚᣔᣵᣳ ᣴᐤ ᣚᐤᣵᑋᐪᣳ ᣚ ᔿᣳᔿᐤᣴᒄ ᒃᣔᣴᣔᐪ ᵎ...- تو کسیو کُشتی که م...

‏- ᐪᐡ ᣚᣔᣵᣳ ᣴᐤ ᣚᐤᣵᑋᐪᣳ ᣚ ᔿᣳᔿᐤᣴᒄ ᒃᣔᣴᣔᐪ ᵎ...- تو کسیو کُشتی که م...

ʜᵐ͍ᶜ͍ʰ͍ı ᴋʰᶻ͍ᵉ ᴍᴄ ᵗᵒ͍ ⟧هࣥمہ چۍ خࣦ̰زہ م̬ثلہ تُو😹♥️✨#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥...
۱

ʜᵐ͍ᶜ͍ʰ͍ı ᴋʰᶻ͍ᵉ ᴍᴄ ᵗᵒ͍ ⟧هࣥمہ چۍ خࣦ̰زہ م̬ثلہ تُو😹♥️✨#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥...

﮼خصطع‌ع‌عآدمای‌فیک:)🖤👋🏻#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞🌙ᓗht...
۲

﮼خصطع‌ع‌عآدمای‌فیک:)🖤👋🏻#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞🌙ᓗht...

digikala