سکوتم (۱۱ تصویر)

#سکوتم فریادیست نگفتنی...
۳۸

#سکوتم فریادیست نگفتنی...

ای دور از من #محبوبمبرای من گنجی هستی #توبه وسعت آسمان نیگلو...
۲

ای دور از من #محبوبمبرای من گنجی هستی #توبه وسعت آسمان نیگلو...

#مناستادِ سخن گفتن در #سکوتم!در تمامِ زندگی‌امبا سکوت سخن گف...

#مناستادِ سخن گفتن در #سکوتم!در تمامِ زندگی‌امبا سکوت سخن گف...

#تو پسِ تمام #کلماتم هستی #لبریزشان می کنی ،#میسوزانی،#تهی م...
عکس بلند

#تو پسِ تمام #کلماتم هستی #لبریزشان می کنی ،#میسوزانی،#تهی م...

#مناستادِ سخن گفتن در #سکوتم!در تمامِ زندگی‌امبا سکوت سخن گف...
۱۰

#مناستادِ سخن گفتن در #سکوتم!در تمامِ زندگی‌امبا سکوت سخن گف...

مرا با #سکوت دردیست که یک دنیا نمیفهمدپس گله ای از تونیستکه ...

مرا با #سکوت دردیست که یک دنیا نمیفهمدپس گله ای از تونیستکه ...

#صدای #دلم #سازناسازگار#سکوتم به جز #تو #صدایی ندارهعضــــــ...

#صدای #دلم #سازناسازگار#سکوتم به جز #تو #صدایی ندارهعضــــــ...

اینجا نیستی..#سرما به استخون هام رسیده و #تجربه دوباره گرم ش...
۷۴

اینجا نیستی..#سرما به استخون هام رسیده و #تجربه دوباره گرم ش...

زندگی پانتومیم است، حرف دلت را به زبان اوری باخته ای... سکوت...
۹

زندگی پانتومیم است، حرف دلت را به زبان اوری باخته ای... سکوت...